ആദിവാസി കോളനികളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു

0 1,459

 

കേളകം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേളകത്തെ ആദിവാസി കോളനികളായ, വളയം ചാൽ, പെരുന്താനം, പൂക്കുണ്ട്, നരിക്കടവ്, രാമച്ചി കോളനികളിൽ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു. 210 കുടുംബങ്ങളിൽ ആണ് വിതരണം നടത്തിയത്.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.