അടക്കാത്തോട് ശാന്തിഗിരിയിൽ ഡിവൈ എഫ് ഐ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു.

0 1,074

അടക്കാത്തോട് ശാന്തിഗിരിയിൽ ഡിവൈ എഫ് ഐ പച്ചക്കറി കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി അനൂപ് കണക്കൻചേരി, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബിനു മണവാളത്തിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വത്തം നല്കി.