വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

0 252
ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള വിദ്യാകിരണം,വിദ്യാജ്യോതി, പരിണയം, പരിരക്ഷ, മാതൃജ്യോതി, സ്വാശ്രയ, വിജയാമൃതം, സഹചാരി, വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം, ശ്രേഷ്ഠം എന്നീ വ്യക്തിഗത ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.  അക്ഷയ മുഖേന suneethi.sjd.kerala.gov.in പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി ആണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷയുടെ കോപ്പി ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസിൽ എത്തിക്കണം. വിലാസം ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസർ, ജില്ലാ സാമൂഹ്യ നീതി ഓഫീസ്, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ എഫ് ബ്ലോക്ക്, കണ്ണൂർ. ഫോൺ: 0497 2997811, 828199905.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.