വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സ്വീകരിക്കില്ല

0 226

വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സ്വീകരിക്കില്ല

ഓണ്‍ലൈനായി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ റദ്ദു ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് വരെ രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് പോസ്റ്റലായോ ഓഫീസില്‍ നേരിട്ടോ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. ഇത്തരത്തില്‍ വാഹനത്തിന്റെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, പുക പരിശോധനാ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ ഹാജരാക്കണമെന്നില്ല. വാഹനം ഉപയോഗിച്ച നാള്‍ വരെയുള്ള ഫിറ്റ്നസ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ കാലതാമസം വരുത്തിയതിനുള്ള പിഴ ഒടുക്കേണ്ടതാണെന്നും ട്രാന്‍സ്പോര്‍ട്ട് കമ്മീഷണര്‍ അറിയിച്ചു.