സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ.

0 747

സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ.

സംസ്ഥാനത്തെ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ ബിരുദ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ച് സർക്കാർ. കോവിഡ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പുറത്തുപോയി പഠിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിച്ചത്. 2020-21 അധ്യന വർഷത്തിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ക്രമീകരണം.

നിലവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 71 സർക്കാർ കോളേജുകൾ, 197 എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾ, 600 അൺ എയ്ഡഡ് കോളേജ് എന്നിവയാണ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് മേഖലയിലുള്ളത്.
സീറ്റ് പരിധി ഉയർത്തിയതോടെ ബിരുദ കോഴ്സുകളിൽ 10 മുതൽ 20 വരെ സീറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. പരമാവധി 70 സീറ്റുകൾ വരെ ആകാം. നിലവിൽ 50 -60 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. എന്നാൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദ മേഖലയിലെ സയൻസ് കോഴ്സുകളിൽ പരമാവധി 25 സീറ്റുകളും, ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് കോഴ്സുകളിൽ 30 സീറ്റുകൾ വരെയുമാകാം. ഇതിനുള്ള അധികാരം കോളേജുകൾക്ക് ആയിരിക്കും.

നിലവിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ നിലനിൽക്കും. പരിഷ്കരണം സർക്കാരിന് അധിക സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കരുത്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും അക്കാദമിക് ശേഷിയും സർവകലാശാലകൾ നേരിട്ട് ഉറപ്പാക്കണം. വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ പുതിയ അക്കാദമിക വർഷത്തെ അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
ഈ കോവിഡ് കാലം കാരണം അർഹതപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാതെ പോകരുതെന്ന് മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു