അഭയകിരണം പദ്ധതി: ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

0 193

അശരണരായ വിധവകൾക്ക് അഭയവും സംരക്ഷണവും നൽകുന്ന വനിതാ ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ അഭയകിരണം പദ്ധതി ധനസഹായത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിധവകൾ 50 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം. വയസ്സ് തെളിയിക്കാൻ സ്‌കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഇലക്ഷൻ ഐ ഡി കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ്, റേഷൻ കാർഡ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. വിധവകളുടെ വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കവിയരുത്. വില്ലേജ് ഓഫീസറിൽ നിന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും റേഷൻ കാർഡിന്റെ പകർപ്പും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. മുൻഗണനാ വിഭാഗം/ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവർ  വരുമാനസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കേണ്ട. വിധവകൾ സർവ്വീസ് പെൻഷൻ/കുടുംബ പെൻഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നവരോ പ്രായപൂർത്തിയായ മക്കൾ ഉള്ളവരോ ആകാൻ പാടില്ല, വിധവയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന അപേക്ഷകർ ക്ഷേമ പെൻഷനുകളോ സാമൂഹ്യ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന മറ്റ് ധനസഹായമോ ലഭിക്കുന്നവരാകരുത്. വിധവ അപേക്ഷകയുടെ  പരിചരണത്തിൽ കഴിയുന്ന വ്യക്തി ആണെന്നും വിധവ ആണെന്നും തെളിയിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന പ്രതിനിധി /വില്ലേജ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. താമസിക്കുന്നതിന് സ്വന്തമായി ചുറ്റുപാടോ സൗകര്യമോ ഉള്ള വിധവകൾ ആയിരിക്കരുത്. മുൻ വർഷം ധനസഹായം ലഭിച്ചവർ വീണ്ടും അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതാണ്. ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിൽ താമസക്കാരായി കഴിയുന്ന വിധവകൾ ധനസഹായത്തിന് അർഹരല്ല, അപേക്ഷകർ ബാങ്ക് പാസ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വരുന്ന പേജ്-അപേക്ഷകന്റെയും വിധവയുടെയും പേരിലുള്ള ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും www.schemes.wcd.kerala.gov.in സന്ദർശിക്കുക. അപേക്ഷ അതത് ഐ സി ഡി എസ് ഓഫീസുകളിലെ ശിശുവികസന പദ്ധതി ഓഫീസർക്ക് ഫെബ്രുവരി 20നകം സമർപ്പിക്കണം.