കൊറോണ കെയർ സെന്റർ: സംശയനിവാരണത്തിനായി ബന്ധപ്പെടാം 

0 971

കൊറോണ കെയർ സെന്റർ: സംശയനിവാരണത്തിനായി ബന്ധപ്പെടാം 

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ  ഊർജിതപെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി  വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ജില്ലയിൽ  എത്തുന്നവർക്ക്  കൊറോണ കെയർ സെന്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയനിവാരണത്തിനായി കളക്ടറേറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമിൽ ബന്ധപ്പെടാം.  ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ 9400063540.