കൊറോണ ഭീതി; പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളും അഭിമുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചു

കൊറോണ ഭീതി; പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളും അഭിമുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചു

0 173

കൊറോണ ഭീതി; പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളും അഭിമുഖങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചു

 

 

തിരുവനന്തപുരം: കൊറോണ വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളും അഭിമുഖങ്ങളും കായികപരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. ഏപ്രിൽ 14 വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത്.

 

മാർച്ച് 31വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വകുപ്പുതല പരീക്ഷകളും മാറ്റിവെച്ചു. ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോഗ്രാം പുതുക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണെന്നും പി.എസ്.സി അറിയിച്ചു.
നേരത്തെ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാർച്ച് 20 വരെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു പരീക്ഷകൾ, ഒറ്റത്തവണ പ്രമാണ പരിശോധന, പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾ എന്നിവ കമ്മീഷൻ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു