കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കായി വടകര എംപി കെ മുരളീധരൻ അനുവദിച്ചത് 48 ലക്ഷം

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കായി വടകര എംപി കെ മുരളീധരൻ അനുവദിച്ചത് 48 ലക്ഷം

0 927

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കായി വടകര എംപി കെ മുരളീധരൻ അനുവദിച്ചത് 48 ലക്ഷം

 

കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങൾക്കായി വടകര എംപി കെ മുരളീധരൻ അനുവദിച്ചത് 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായം. കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ ആശുപ്ത്രികൾക്കാണ് ഫണ്ട്‌ അനുവദിച്ചത്.

 

കോവിഡ് 19 പ്രതിരോധ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്കായി എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിച്ചത്. തലശ്ശേരി , വടകര ഗവ: ജനറൽ ആശുപത്രികളിലേക്ക് 200 വീതം covid 19 റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് കിറ്റ് വാങ്ങുവാൻ 7,60,000 രൂപ എംപി ഫണ്ടിൽ നിന്നും കെ മുരളീധരൻ എം പി അനുവദിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ കോവിഡ് രോഗികൾ കൂടുതൽ ഉള്ള കണ്ണൂരിലെ തലശ്ശേരി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഏർപെടുത്തുന്നതിനായി 25 ലക്ഷം രൂപ നേരത്തെ അനുവദിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ചികിത്സ കേന്ദ്രമായി മാറ്റിയ കോഴിക്കോട് ബീച് ആശുപത്രിയിലേക്കും മെഡിക്കൽ കോളേശുപത്രിയിലേക്കുമായി വെന്റിലേറ്റർ സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ 15 ലക്ഷം രൂപയും കെ മുരളീധരൻ എംപി അനുവദിച്ചിരുന്നു. ആകെ 48 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ ഫണ്ടാണ് കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി എംപി ചിലവഴിച്ചത്.