വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇ പി ജയരാജന്റെ സഹോദരി ഇ പി ചന്ദ്രമതി (72)വയസ്സ് അന്തരിച്ചു

0 487

വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇ പി ജയരാജന്റെ സഹോദരി ഇ പി ചന്ദ്രമതി (72)വയസ്സ് അന്തരിച്ചു. കണ്ണൂർ അഴീക്കോട് സ്വദേശി ആണ്.സംസ്കാരം പിന്നീട്.