ഗ്രീവൻസ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം പുനസ്ഥാപിച്ചു

0 243
കണ്ണൂർ ഗവ.വനിത ഐടിഐയിൽ 2014 മുതൽ എൻസിവിടി എംഐഎസ് പ്രകാരം പ്രവേശനം നേടിയ ട്രെയിനികളുടെ ഇഎൻടിസികളിലെ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിന് ഗ്രീവൻസ് പോർട്ടൽ സംവിധാനം പുനസ്ഥാപിച്ചു. www.ncvtmis.gov.in വഴി ട്രെയിനികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുന്നതിന് പരാതികൾ നൽകാം.  മാർച്ച് രണ്ട് വരെ പോർട്ടൽ ലഭ്യമാണ്.  പോർട്ടലിൽ ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയ ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സൽ സഹിതം ഐടിഐയിൽ ഹാജരാകണം.  ഫോൺ: 0497 2835987, 9526811194.