അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും റേഷന്‍ ലഭിക്കും

0 854

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്കും റേഷന്‍ ലഭിക്കും

ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്‍ സിസ്റ്റം ( ഐഎംപിഡിഎസ്) പ്രകാരം ജില്ലയിലെ ഏത് റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്നും അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് റേഷന്‍ വാങ്ങാം.  17 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റേഷന്‍ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കാണ് കേരളത്തില്‍ നിന്നും റേഷന്‍ ലഭ്യമാവുക.

പിഎംജികെവൈ പദ്ധതി പ്രകാരം അനുവദിച്ച പയര്‍ വര്‍ഗത്തിന്റെ (എഎവൈ/ പിഎച്ച്എച്ച് മുന്‍ഗണനാ വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം) ഏപ്രില്‍ മാസത്തെ വിഹിതം റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്നും മെയ് 15നകവും മെയ് മാസത്തെ റേഷന്‍ വിഹിതം മെയ് 20 നുള്ളിലും കാര്‍ഡുടമകള്‍ വാങ്ങേണ്ടതാണ്.