ഐഎച്ച്ആർഡി-അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

0 317

ഐഎച്ച്ആർഡിയുടെ കീഴിൽ തളിപ്പറമ്പ് കയ്യംതടത്തിലുള്ള പട്ടുവം കോളേജ് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിൽ പിജിഡിസിഎ കോഴ്സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഏതെങ്കിലും സർവകലാശാല ബിരുദമാണ് യോഗ്യത.  ഫെബ്രുവരി 21 വരെ കോളജ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷാഫോറം കോളേജ് ഓഫീസിലും www.ihrd.ac.in ലും ലഭിക്കും.  എസ്സി/ എസ്ടി/ഒഇസി വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഫീസ് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.  ഫോൺ: 0460 2206050, 8547005048.