കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 1442 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

0 2,235

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 1442 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഫെബ്രുവരി ആറ് ഞായറാഴ്ച 1442 പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1976 പേർ നെഗറ്റീവായി. ഞായറാഴ്ച ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 5590. ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2573000. ഇതേവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 337623.