കോവിഡ് 19 സംബന്ധിച്ച്  ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളും, മരുന്നുകളും വാങ്ങുന്നതിന് സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുവാൻ കലക്ടറോട്  നിർദ്ദേശിച്ചു.

0 430

കോവിഡ് 19 സംബന്ധിച്ച്  ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സാ ഉപകരണങ്ങളും, മരുന്നുകളും വാങ്ങുന്നതിന്  2020-20 21. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎയുടെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ തുക അനുവദിക്കുവാൻ കലക്ടറോട്  നിർദ്ദേശിച്ചു.  ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എംഎൽഎ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ.  മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ പി.പി. അശോകൻ , ആരോഗ്യ സ്ഥിര സമിതി അധ്യക്ഷൻ മോഹനൻ നടുവനാട്, സൂപ്രണ്ട് ഡോ. രവീന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ച യോഗത്തിൽ എടുത്ത  തീരുമാന പ്രകാരമാണ്  ആ ത്യാവശ്യ ചികിത്സാ സാമഗ്രികൾ വാങ്ങുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. പേരാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇരിട്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാണ് കോവിഡ് ആശുപത്രിയായി തീരുമാനിച്ചത്