കാഞ്ഞിലശ്ശേരി മഹാശിവക്ഷേത്രം- KANJILASSERY MAHADEVA TEMPLE

KANJILASSERI MAHADEVA TEMPLE- KOZHIKODE

0 194

കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കൊയിലാണ്ടിക്കടുത്താണ് കാഞ്ഞിലശ്ശേരി മഹാദേവക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.ആറടിയോളം പൊക്കമുള്ള ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗ സങ്കൽപം രൗദ്ര ശിവന്റെതാണ് എന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

കശ്യപ മഹര്ഷി പ്രതിഷ്ടിച്ചതാണ് കാഞ്ഞിലശ്ശേരി മഹാ ശിവ ക്ഷേത്രo എന്നാണു വിശ്വാസം.ശിവന്റെ രുദ്രരൂപമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ട. യക്ഷ യാഗ സമയത്തും അതു കഴിഞ്ഞും ദേഷ്യമടങ്ങാതെ കാണപ്പെട്ട ശിവരൂപ മാണ് രുദ്രരൂപം. കാശി, കാഞ്ചീപുരം, കാഞ്ഞരങ്ങാട്, കാഞ്ഞിലശ്ശേരി എന്നീ  ക്ഷേത്രങ്ങള് ഒരേ സമയം പ്രതിഷ്ടിച്ചതാണ് എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ആദ്യത്തെ മൂന്നിടത്തും പ്രതിഷ്O കഴിഞ്ഞ് കാഞ്ഞിലശ്ശേരി എത്തിയപ്പോള് മുനിവര്യനു സംശയമായി. പ്രതിഷ്Oസമയം കഴിഞ്ഞുവോ?. ഈ സമയം “കഴിഞ്ഞില്ല” എന്നൊരു അശരീതി ഉണ്ടാവുകയും അതിനാല് “ശരി” എന്നു നിനച്ച് മുനി പ്രതിഷ്O നടത്തുകയും ചെയ്തു. “കഴിഞ്ഞില്ല”, “ശരി” എന്നിവ കൂടിച്ചേര്ന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിന് “കഴിഞ്ഞില്ലശ്ശേരി” എന്നും കാലക്രമേണ മഹ ത്തായ കാഞ്ഞിലശ്ശേരി ആയി മാറിയെന്നും പഴമക്കാര് പറയുന്നു. ഗണ പതി, ദേവി, പരദേവത, വിഷ്ണു, അയ്യപ്പന്,എന്നീ ഉപദേവന്മാരുടെ സാമീ പ്യo ഇവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. കാലക്രമേണ അയ്യപ്പനെ ശിവക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്ത് വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്വതന്ത്രമായി ക്ഷേത്രമുണ്ടാക്കി പ്രതിഷ്ടിച്ചു. . ഗണപതി, ദേവി എന്നീ ദേവന്മാരെ ശിവസാമീപ്യത്തില് നാല മ്പലത്തിനുള്ളില് കുടിയിരുത്തി. എന്നാല് നടവഴിയില് കാണപ്പെട്ട പരദേ വതസാനിദ്ധ്യo ശിവനുള്ള വഴിപാടുകള് നടവഴിയില് വെച്ചു സ്വയo സ്വീ കരിച്ചിരുന്നത്തിനാല് ശിവനു വഴിപാടുകല് കിട്ടാതായി. ഇതു തുടര്ന്ന പ്പോള് ശിവന് പരദേവതയുടെ “കുന്നി” (ചെവി) പിടിച്ചു ദൂരേക്ക് വലിച്ചെ റിഞ്ഞു. വന്നു വീണ സ്ഥലത്ത് പരദേവത സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അവി ടെ പരദേവത സാനിദ്ധ്യം കാണപ്പെടുകയുo അവിടെ “കുന്നിമOo” എന്നറി യപ്പെടുകയുo ചെയ്തു. ശിവക്ഷേത്രത്തിനു 800 മീറ്ററ് കിഴക്ക് തോരായി കടവത്ത് പരദേവതാക്ഷേത്രമായി ഇന്നും കുന്നിമOo സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ നരസിoഹ രൂപമാണു ശിവക്ഷേത്രത്തില് ദ്യശ്യമായി രുന്നത്. നരസിoഹത്തിനു സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രo വേണമെന്നു സ്വര്ണപ്രശ്ന ത്തില് തെളിഞ്ഞതിനാല്, പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു മാറ്റാനായി അന്നത്തെ തന്ത്രി നരസിoഹത്തെ ആവാഹിച്ചു. ശിവക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രതിഷ്ടയും നടത്തി. പക്ഷെ ആവാഹന സമയത്ത് നരസിoഹo അല്ലായിരുന്നു ആവാഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു അടുത്ത സ്വര്ണപ്രശ്നത്തില് തെളിഞ്ഞു. ശിവക്ഷേത്രത്തില് അദ്യശ്യമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന വിഷ്ണു വി ന്റെ ഗോപാലരൂപമായിരിന്നു ആവാഹിക്കപ്പെട്ടതുo പ്രതിഷ്ടിച്ചതുo. നരസിoഹo ശിവക്ഷേത്രത്തില് തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു. നരസിoഹത്തിന് നരച്ചോറ് വഴിപാട് ശിവക്ഷേത്രത്തില് ഇന്നുo പതിവാണ്. ഗോപാലക്യ ഷ്ണനെ ആവാഹിച്ച് പ്രതിഷ്ടിച്ച സ്ഥലം കാഞ്ഞിലശ്ശേരി ശ്രീക്യഷ്ണ ക്ഷേ ത്രമായി ഇന്നും വടക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

വിശേഷങ്ങളും, പൂജാവിധികളും

ഉത്സവങ്ങൾ

  • ശിവരാത്രി
  • അഷ്ടമി രോഹിണി
  • വിഷു
  • തിരുവോണം

ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം (കാഞ്ഞിലശ്ശേരി ശ്രീകൃഷ്ണക്ഷേത്രം)

എല്ലാ മഹാശിവക്ഷേത്രങ്ങളിലും മഹാവിഷ്ണു സാന്നിധ്യം പതിവുള്ള തുപോലെ ഇവിടെയും ശിവക്ഷേത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് വിഷ്ണു സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. മഹാക്ഷേത്രരീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ചതുര ശ്രീകോവിലും നാലമ്പലവും തിടപ്പള്ളിയും എല്ലാം  ഇവിടെ പണിതീർത്തിരിക്കുന്നു

ഉപക്ഷേത്രങ്ങൾ

ഗണപതി, ദേവി, പരദേവത, വിഷ്ണു, അയ്യപ്പന്,എന്നീ ഉപദേവന്മാരുടെ സാമീപ്യo ഇവിടെ കാണപ്പെട്ടിരുന്നു. കാലക്രമേണ അയ്യപ്പനെ ശിവക്ഷേത്ര ത്തിനു പുറത്ത് വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് സ്വതന്ത്രമായി ക്ഷേത്രമുണ്ടാ ക്കി പ്രതിഷ്ടിച്ചു. . ഗണപതി, ദേവി എന്നീ ദേവന്മാരെ ശിവസാമീപ്യത്തില് നാലമ്പലത്തിനുള്ളില് കുടിയി രുത്തി. എന്നാല് നടവഴിയില് കാണപ്പെട്ട പരദേവത സാനിദ്ധ്യo  ശിവനുള്ള വഴിപാടുകള് നടവഴിയില് വെച്ചു സ്വയo  സ്വീകരിച്ചി രുന്നത്തിനാല് ശിവനു വഴിപാടുകല് കിട്ടാതായി. ഇതു തുടര്ന്നപ്പോള് ശിവന് പരദേവതയുടെ “കുന്നി” (ചെവി) പിടിച്ചു ദൂരേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു. വന്നു വീണ സ്ഥലത്ത് പരദേവത സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു. പിന്നീ ട് അവിടെ പരദേവത സാനിദ്ധ്യം കാണപ്പെടുകയുo അവിടെ “കുന്നിമOo” എന്നറിയപ്പെടുകയുo ചെയ്തു. ശിവക്ഷേത്രത്തിനു 800 മീറ്ററ് കിഴക്ക് തോരായികടവത്ത് പരദേവതാക്ഷേത്രമായി ഇന്നും കുന്നിമOo സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ നരസിoഹ രൂപമാണു ശിവക്ഷേത്രത്തില് ദ്യശ്യമായിരുന്നത്. നരസിoഹത്തിനു സ്വന്തമായി ക്ഷേത്രo വേണമെന്നു സ്വര്ണപ്രശ്നത്തില് തെളിഞ്ഞതിനാല്, പുതിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കു മാറ്റാനായി അന്നത്തെ തന്ത്രി നരസിoഹത്തെ ആവാഹിച്ചു. ശിവക്ഷേത്രത്തിനു പുറത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് പ്രതിഷ്ടയും നടത്തി. പക്ഷെ ആവാഹന സമയത്ത് നരസിoഹo അല്ലായിരുന്നു ആവാഹിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു  അടുത്ത സ്വര്ണപ്രശ്നത്തില് തെളിഞ്ഞു. ശിവക്ഷേത്രത്തില് അദ്യ ശ്യമായി നിലകൊണ്ടിരുന്ന വിഷ്ണുവിന്റെ ഗോപാലരൂ പമായി രിന്നു ആവാഹിക്കപ്പെട്ടതുo പ്രതിഷ്ടിച്ചതുo. നരസിoഹo ശിവക്ഷേത്രത്തില് തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു. നരസിoഹത്തിന് നരച്ചോറ് വഴിപാട് ശിവക്ഷേത്രത്തില് ഇന്നുo പതിവാണ്. ഗോപാലക്യഷ്ണനെ ആവാഹിച്ച് പ്രതിഷ്ടിച്ച സ്ഥലം കാഞ്ഞിലശ്ശേരി ശ്രീക്യഷ്ണക്ഷേത്രമായി ഇന്നും വടക്കുഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.

ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിചേരാൻ

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും 6 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് കാഞ്ഞിലശ്ശേരിക്ഷേത്രം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ചേമഞ്ചേരി പൂക്കാട് നിന്നും ക്ഷെത്രത്തിൽ എത്താൻ ഒരുകിലോമീറ്റർ ദൂരം ഉണ്ട്.