കണ്ണൂർ ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒഴിവ്

0 165

കണ്ണൂർ ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഒഴിവ്

കണ്ണൂർ ഗവ. പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിൽ ഈ അധ്യയന വർഷത്തേക്ക് സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനത്തിനുള്ള പാനലിലേക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരിൽനിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. യോഗ്യത: സർവെ ട്രേഡിൽ ഐടിഐ, തത്തുല്യം. അപേക്ഷകർ ബയോഡാറ്റ, മാർക്ക്ലിസ്റ്റ്, യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം, എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസ്സലും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും സഹിതം ഫെബ്രുവരി 15ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഐടിഐ പ്രിൻസിപ്പൽ മുമ്പാകെ ഹാജരാകണം. ഫോൺ: 0497 2835106.