കേന്ദ്ര സംസ്‌ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷകവിരുദ്ധ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേളകം വില്ലജ് ഓഫീസിനു മുമ്പിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് (എം) മെഴുകുതിരികത്തിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചു

0 2,298

കേന്ദ്ര സംസ്‌ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷകവിരുദ്ധ നിലപാടുകളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കേളകം വില്ലജ് ഓഫീസിനു മുമ്പിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് (എം) മെഴുകുതിരികത്തിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചു

കേന്ദ്ര സംസ്‌ഥാന സർക്കാരുകളുടെ കർഷകവിരുദ്ധ നിലപാടുകളിൽപ്രതിഷേധിച്ച് കേളകം വില്ലജ് ഓഫീസിനു മുമ്പിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് (എം) മെഴുകുതിരികത്തിച്ചു പ്രതിഷേധിച്ചു ധർണ അഡ്വ പി.വി. ജോസ് ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു .ജിജി മുതുകാട്ടിൽ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു.സി.എ. ജോയ് ജിജി മുക്കാട്ടുകാവുങ്കൽ ജോസഫ്‌ തുണ്ടിയിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു