കേരളത്തിലേക്കു ഒളിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് കണ്ടത്തിയപ്പോൾ \

കേരളത്തിലേക്കു ഒളിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് കണ്ടത്തിയപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

0 1,323

കേരളത്തിലേക്കു ഒളിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ പോലീസ് കണ്ടത്തിയപ്പോൾ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച