ഈ വർഷത്തെ കൊട്ടിയൂർ വൈശാഖ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വയനാട് മുതിരേരി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് വാൾ എഴുന്നള്ളുന്നു.

0 1,167

ഈ വർഷത്തെ കൊട്ടിയൂർ വൈശാഖ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വയനാട് മുതിരേരി ക്ഷേത്രത്തിൽനിന്ന് വാൾ എഴുന്നള്ളുന്നു.