കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ 599 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്

0 1,029

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഫെബ്രുവരി 13 ഞായറാഴ്ച 599 പേർക്ക് കൂടി കൊവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു. 1442 പേർ നെഗറ്റീവായി. ഞായറാഴ്ച ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 4150. ഇതേവരെ ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം 2601035. ഇതേവരെ കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 343460.