തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ  ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

0 1,041

തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ  ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ ഒഴിവ്

 
ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൗത്യം പ്രൊജക്ടിന് കീഴിൽ തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊവിഡ് ലാബിലേക്ക് ലാബ് ടെക്‌നീഷ്യൻ തസ്തികയിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നു.  നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും സഹിതം ഫെബ്രുവരി 14ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക്്   തലശ്ശേരി മലബാർ കാൻസർ സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന വാക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഫോൺ: 0490 2399207. വെബ് സൈറ്റ്: www.mcc.kerala.gov.in.