തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; മാലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

0 611

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; മാലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

1. ശിവപുരം – പട്ടിക വർഗം
2. വെള്ളിലോട് – ജനറൽ
3. ഈരാട്ടിങ്കൽ – ജനറൽ
4. മാലൂർ – വനിത
5. കുറുമ്പോളി – വനിത
6. പനമ്പട്ട – വനിത
7. പുഴരി – ജനറൽ
8. തോലമ്പ്ര – ജനറൽ
9. തട്ട്യാട് – വനിത
10. കുണ്ടേരിപൊയിൽ – വനിത
11. പട്ടാരി – ജനറൽ
12. പൂവംപൊയിൽ – വനിത
13. കാഞ്ഞിലേരി – ജനറൽ
14. കക്കാട്ട്പറമ്പ – വനിത
15. മറുവഞ്ചേരി – ജനറൽ