തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; കോളയാട് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

0 781

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; കോളയാട് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു 1. ആലച്ചേരി – ജനറൽ 2. മേനച്ചൊടി – വനിത 3. ആര്യപറമ്പ – ജനറൽ 4. വായന്നൂർ – ജനറൽ 5. വേക്കളം – വനിത 6. ഈരായിക്കൊല്ലി – വനിത (പട്ടിക വർഗം) 7. നിടുംപുറംചാൽ – ജനറൽ 8. കൊമ്മേരി – പട്ടിക വർഗം 9. പുത്താലം – വനിത 10. കാക്കംത്തോട് – വനിത (പട്ടിക വർഗം) 11. […]

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; കോളയാട് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

1. ആലച്ചേരി – ജനറൽ
2. മേനച്ചൊടി – വനിത
3. ആര്യപറമ്പ – ജനറൽ
4. വായന്നൂർ – ജനറൽ
5. വേക്കളം – വനിത
6. ഈരായിക്കൊല്ലി – വനിത (പട്ടിക വർഗം)
7. നിടുംപുറംചാൽ – ജനറൽ
8. കൊമ്മേരി – പട്ടിക വർഗം
9. പുത്താലം – വനിത
10. കാക്കംത്തോട് – വനിത (പട്ടിക വർഗം)
11. കോളയാട് – വനിത
12. പാടിപറമ്പ് – ജനറൽ
13. പെരുവ – ജനറൽ
14. എടയാർ – വനിത