തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; മുഴക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

0 606

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ; മുഴക്കുന്ന് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

1. ഉവ്വപ്പള്ളി – വനിത
2. അയപ്പങ്കാവ് – വനിത
3. വിളക്കോട് – വനിത
4. പുല്ലാഞ്ഞിയോട് – വനിത
5. പാല – ജനറൽ
6. പെരുമ്പുന്ന – വനിത
7. കാക്കയങ്ങാട് – ജനറൽ
8. വട്ടപ്പൊയിൽ – വനിത
9. ഗ്രാമം – ജനറൽ
10. മുടക്കോഴി – വനിത
11. കടുക്കപ്പാലം – വനിത
12. മുഴക്കുന്ന് – പട്ടിക വർഗം
13. നല്ലൂർ – ജനറൽ
14. പറകണ്ടം – ജനറൽ
15. കുന്നത്തൂർ – ജനറൽ എന്നിവയാണ് വാർഡുകൾ