തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പേരാവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

0 353

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; പേരാവൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിലെ സംവരണ വാര്‍ഡുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു

1.പാല (ജനറൽ) 2.അടക്കാത്തോട്. (വനിത)

3.അമ്പായത്തോട്(ജനറൽ)
4.കൊട്ടിയൂര്‍. (വനിത)
5.കേളകം. (വനിത)
6.കൊളക്കാട് (ST).
7.പേരാവൂര്‍. (വനിത)
8.കോളയാട്. (ജനറൽ)
9.ആലച്ചേരി.(വനിത)
10.കാഞ്ഞിലേരി.(ജനറൽ)
11.മാലൂര്‍. (വനിത) 12.മുരിങ്ങോടി.(വനിത)
13.മുഴക്കുന്ന്. (ജനറൽ)