മാലിക് ദിനാർ ജുമാ മസ്ജിദ് കാസർഗോഡ്- Malik Deenar Juma Masjid, Kasargod

MALIK DEENA JUMA MASJID KASARGOD

0 166

കേരളത്തിലെ കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ തലങ്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മികച്ചതും ആകർഷകവുമായ ഒരു പള്ളിയാണ് മാലിക് ദിനാർ പള്ളി.

കേരള ശൈലിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പള്ളി മാലിക് ഇബ്നു ദീനാർ സ്ഥാപിച്ചതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അറബിയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ കൊത്തുപണികൾ പള്ളിയുടെ മരംകൊണ്ടും തൂണുകളിലും കാണാം. ലാറ്റിക് മരപ്പണിയിൽ അറബിയിൽ അതിന്റെ നിർമ്മാണ ചരിത്രം പള്ളി വിശദീകരിക്കുന്നു. മാലിക് ഇബ്നു ദിനാർ കേരളത്തിലെത്തിയതി ന്റെ  ഓർമയ്ക്കായി എല്ലാ വർഷവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാദേശിക ആഘോഷം നടക്കുന്നു.