സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം കുറഞ്ഞു

0 472

സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം കുറഞ്ഞു

സംസ്ഥാനത്ത് തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ കാലവർഷം ഇക്കുറി ദുർബലമായി. മഴ ആദ്യദിനങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും രണ്ടാഴ്ച്ച ആകുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞത്. കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, തിരുവനന്തപുരം, ജില്ലകളിൽ മാത്രമാണ് ഇക്കാലയളവിൽ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ദുർബലമാകുന്നുവെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രവും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ആദ്യ ആഴ്ച്ച പിന്നിടുമ്പോൾ 30 ശതമാനം അധികം മഴയായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അധിക മഴയുടെ ശരാശരി ഒരു ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു.
ഇതിനൊപ്പം ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, കൊല്ലം, കോട്ടയം, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ, വയനാട് ജില്ലകളിൽ മഴ ദുർബലമായിവുമായി. ഇടുക്കിയിൽ ഇക്കുറി 42 ശതമാനം മഴക്കുറവ് വന്നു. എറണാകുളത്ത് 38 ശതമാനവും തൃശ്ശൂരിൽ 33 ശതമാനവും വയനാട്ടിൽ 21 ശതമാനവും കോട്ടയത്ത് 12 ശതമാനവും മഴ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇക്കാലയളവിൽ കണ്ണൂരിൽ 52ശതമാനവും കാസർഗോഡിൽ 16 ശതമാനവും അധിക മഴയും ലഭിച്ചു