മിഷ്ക്കൽ മസ്ജിദ് കോഴിക്കോട് -MISHKAL MASJID KOZHIKODE

MISHKAL MASJID KOZHIKODE

0 109

പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നഖൂദ മിഷ്കാൽ എന്ന ധനിക അറബ് വ്യാപാരിയാണ് മിഷ്ക്കൽ മസ്ജിദ് പണികഴിപ്പിച്ചത്. മലബാർ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്നതും കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സാംസ്കാരിക, ചരിത്ര, വാസ്തുവിദ്യാ സ്മാരകവുമാണിത്.

അതിശയകരമായ നാല് നിലകളുള്ള ഘടനയുണ്ട്; 1510 ൽ പോർച്ചുഗീസുകാർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് മുമ്പ് ഇത് അഞ്ച് തലങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഘടനയായിരുന്നു. മിഷ്കൽ പള്ളിയിൽ കപ്പോളകളും മിനാരങ്ങളും ഇല്ല, ഇത് തടിയിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്, ഇത് മലബാറിലെ സമാനമായ പ്രായമുള്ള പള്ളികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. 47 വാതിലുകളും 24 കൊത്തിയെടുത്ത തൂണുകളും 400 പേർക്ക് ഇരിക്കാവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രാർത്ഥനാ ഹാളും മസ്ജിദിലുണ്ട്. കുട്ടിച്ചീര ടാങ്ക് പള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു.