തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി ജനങ്ങൾക്ക് ചെറുകിട സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന “നങ്ക അങ്ങാടി”പദ്ധതി ഉദ് ഘാടനം നിർവഹിച്ചു

0 8,376

തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത് കുടുംബശ്രീ ആദിവാസി സമഗ്ര വികസന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത്തിലെ ആദിവാസി ജനങ്ങൾക്ക് ചെറുകിട സംരഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന “നങ്ക അങ്ങാടി”പദ്ധതി ഉൽഘടനം തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത് പ്രസിഡന്റ്‌ ശ്രീമതി മായ ദേവി ഉ വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ശ്രീജയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ നിർവഹിച്ചു
തിരുനെല്ലി പഞ്ചായത് 4 വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീ അനന്തൻ നമ്പ്യാർ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി റുഖിയ സൈനുദ്ധീൻ
ആദിവാസി സമഗ്രവിഗസന പദ്ധതി കോ-ഓർഡിനേറ്റർ ശ്രീ സായ് കൃഷ്ണൻ,13 വാർഡ് മെമ്പർ ശ്രീമതി ധന്യ ബിജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു 7 വാർഡ് അനിമേറ്റർ ഷീബ നന്ദി പറഞ്ഞു ചടങ്ങ് അവസാനിപ്പിച്ചു