നോർക്ക-യൂണിയൻ ബാങ്ക് പ്രവാസി വായ്പാ മേള

0 326

മടങ്ങി വന്ന പ്രവാസി മലയാളികൾക്കായി നോർക്കയും യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും സംയുക്തമായി കണ്ണൂരിൽ ഫെബ്രുവരി ഒമ്പത്, 10 തീയതികളിൽ വായ്പാ മേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. യൂണിയൻ ബാങ്കിന്റെ കണ്ണൂർ ഫോർട്ട് റോഡ് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിലാണ് മേള. താൽപര്യമുള്ളവർ നോർക്ക റൂട്ട്‌സിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റായ https://www.norkaroots.org/ യിലെ NDPREM ഓപ്ഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രണ്ടുവർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വിദേശത്ത് ജോലിചെയ്തു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് കോപ്പിയും രണ്ട് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും ആധാർ, പാൻകാർഡ്, ഇലക്ഷൻ ഐഡി/റേഷൻ കാർഡ്, പദ്ധതി വിശദീകരണം, പദ്ധതിക്കാവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ എന്നിവ സഹിതം അതതു വേദികളിൽ രാവിലെ 10 മണിമുതൽ പങ്കെടുക്കാം. നോർക്ക ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻറ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർ റിട്ടേൺഡ് എമിഗ്രൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് വായ്പ അനുവദിക്കുക. 15 ശതമാനം മൂലധന സബ്സിഡിയും മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ സബ്സിഡിയും ലഭിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സൗജന്യമായി പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കി നൽകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 18004253939 (ടോൾ ഫ്രീ), 0471-2770500 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.