വിമുക്ത ഭടൻ സി.കെ. ജനാർദ്ദനൻ നമ്പ്യാർ (81) അന്തരിച്ചു

0 1,760

വിമുക്ത ഭടൻ സി.കെ. ജനാർദ്ദനൻ നമ്പ്യാർ (81) അന്തരിച്ചു

ഇരിട്ടി : വിളമന അമ്പലത്തട്ടിലെ വിമുക്ത ഭടൻ സി.കെ. ജനാർദ്ദനൻ നമ്പ്യാർ (81) അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ:  പദ്മിനി.  മക്കൾ:  ലീന, ഷീന, ഷിജു കുമാർ (ഗൾഫ് ).  മരുമക്കൾ : ലക്ഷ്മണൻ (ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, ഇരിട്ടി ), വിനോദ് (ബിസ്സിനസ്സ് ).