മാധ്യമ പെന്‍ഷന്‍ അംശദായം അടക്കാന്‍ അവസരം

0 920

മാധ്യമ പെന്‍ഷന്‍ അംശദായം അടക്കാന്‍ അവസരം

ലോക്ക് ഡൗണ്‍  കാലയളവില്‍ പത്രപ്രവര്‍ത്തക പത്രപ്രവര്‍ത്തകേതര പെന്‍ഷന്‍ അംശദായം അടയ്ക്കാന്‍ കഴിയാതിരുന്നവര്‍ക്ക് പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കി തുക അടയ്ക്കാന്‍ അനുമതിയായി. 2019 സെപ്റ്റംബര്‍ വരെ അംശദായം അടച്ച,  2019 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ കുടിശ്ശികയുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാവുക. മാര്‍ച്ച് 24 മുതല്‍ ലോക്ക്  ഡൗണ്‍ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലയളവില്‍ പിഴപ്പലിശ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അംശദായം അടക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേര്,  ഔദ്യോഗിക മുദ്രയുള്ള എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മുദ്രയുള്ള പേ സ്ലിപ്  ഹാജരാക്കണമെന്ന് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.