മൂന്ന് തസ്തികകളിലേക്ക് പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനം 

0 802

മൂന്ന് തസ്തികകളിലേക്ക് പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനം 

 

 

മൂന്ന് തസ്തികകളിലേക്ക് പി.എസ്.സി. വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ 41 സിവിൽ എൻജിനീയർ, 26 ഓവർസിയർ എന്നീ തസ്തികകളിലേയ്ക്കാണ് വിജ്ഞാപനം.

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ)- 41 യോഗ്യതകൾ: സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലുള്ള ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യത. അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എൻജിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലുള്ള അസോസിയേറ്റ് മെമ്പർഷിപ്പ്. പ്രായം: 18-36. ഉദ്യോഗാർഥികൾ 01.01.2002-നും 02.01.1984-നുമിടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ട് തീയതികളും ഉൾപ്പെടെ). എസ്.സി./എസ്.ടി., മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.

അസിസ്റ്റന്റ് എൻജിനീയർ (സിവിൽ)-പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകൾ, നിയമനരീതി: ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് എൻജിനീയറിങ് സബോർഡിനേറ്റ് സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് 10% ക്വാട്ടയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള നിയമനം.

ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് I/ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ഗ്രേഡ് I- 26
യോഗ്യതകൾ: സിവിൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലുള്ള ഡിപ്ലോമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും യോഗ്യത. പ്രായം: 18-36. ഉദ്യോഗാർഥികൾ 01.01.2002-നും 02.01.1984-നുമിടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം (രണ്ടുതീയതികളും ഉൾപ്പെടെ). എസ്.സി./എസ്.ടി., മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾക്കും നിയമാനുസൃത വയസ്സിളവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്കും അപേക്ഷിക്കാനുമായി www.keralapsc.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് കാണുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി നവംബർ 4.