പയ്യന്നൂർ തായിനേരിയിൽ നിന്നും കാണാതായ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി.

0 498

 

 

പയ്യന്നൂർ തായിനേരിയിൽ നിന്നും കാണാതായ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. കണ്ണപുരത്തെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്⭕