സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതി അവാർഡ് എടവക പഞ്ചായത്തിന് ഇരട്ട നേട്ടം

0 209

എടവക : സാമൂഹ്യ കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ മികവാർന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡിൽ എടവക പഞ്ചായത്തിന് ഇരട്ട നേട്ടം. ഇരുനൂറ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ കൂടുതൽ വരുന്ന ശുദ്ധജല വിതരണ സമിതികളുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം തോണിച്ചാൽ ജലനിധി ശുദ്ധജല വിതരണ സമിതിയും രണ്ടാം സ്ഥാനം കമ്മന മഹാത്മ ജലനിധി ശുദ്ധജല സമിതിയും കരസ്ഥമാക്കി. തൃശൂരിൽ നടന്ന അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡോ.ആർ.ബിന്ദുവിൽ നിന്നും തോണിച്ചാൽ ശുദ്ധജല സമിതി ഭാരവാഹികളായ വി.ജെ.ജോസഫ്, ടി. നാസർ, തുളസിദാസ് , ടി.ജി ജോയി എന്നിവരും മഹാത്മ ശുദ്ധജല വിതരണ സമിതിയുടെ ജിൽ സൺ തൂപ്പുങ്കര, ബാലൻ നെല്ലിക്കൽ, ജോസ്.എം.വി എന്നിവരും ചേർന്ന് യഥാക്രമം ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള സംസ്ഥാനതല അവാർഡുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി.