സോളാർ പമ്പുകൾക്ക് സബ്‌സിഡി-രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു 

0 290

സോളാർ പമ്പുകൾക്ക് സബ്‌സിഡി-രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു 

കാർഷിക പമ്പുകൾക്ക് സബ്‌സിഡി നൽകുന്ന കേന്ദ്ര കർഷക സഹായ പദ്ധതിയായ പിഎം കുസും കമ്പോണന്റ് ബിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ അനെർട്ട് ജില്ലാ ഓഫീസിൽ തുടങ്ങി. പദ്ധതി പ്രകാരം കർഷകർക്ക് വൈദ്യുതേതര കാർഷിക പമ്പുകളെ സോളാർ പമ്പുകളാക്കി മാറ്റാം. പദ്ധതിയനുസരിച്ച് കർഷകർ സ്ഥാപിക്കുന്ന പമ്പുകൾക്ക് 60 ശതമാനം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സബ്‌സിഡി നൽകും. ഒരു എച്ച്പി മുതൽ 10 എച്ച്പി ശേഷിയിൽ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കാം. ഒരു എച്ച്പി സോളാർ പമ്പ് സ്ഥാപിക്കാൻ സബ്‌സിഡി കഴിച്ച് 42,211 രൂപ ചെലവ്.  വൈദ്യുതേര പമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ കർഷകർക്കും പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും.  ഫോൺ: 0497 2700051, 9188119413.