അധ്യാപക കോഴ്‌സ്; സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഫെബ്രുവരി 18 ന് 

0 241
ഡിപ്ലോമ ഇൻ എലിമെന്ററി എജ്യൂക്കേഷൻ അധ്യാപക കോഴ്‌സ് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷന് ഫെബ്രുവരി 18 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാം. പിഎസ്‌സി അംഗീകൃത കോഴ്‌സിന് 50 ശതമാനം മാർക്കോടെ രണ്ടാം ഭാഷ ഹിന്ദിയോടുകൂടിയുള്ള പ്ലസ്ടു ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഹിന്ദി ബിഎ, എംഎ എന്നിവയും പരിഗണിക്കും. പ്രായപരിധി 17നും 35നും ഇടയിൽ. പട്ടികജാതി, പട്ടികവർഗക്കാർക്ക്  അഞ്ച് വർഷവും മറ്റു പിന്നോക്കക്കാർക്ക്  മൂന്ന് വർഷവും ഇളവ് അനുവദിക്കും.
പട്ടികജാതി, മറ്റർഹവിഭാഗത്തിന് കോഴ്‌സ് സൗജന്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, ഭാരത് ഹിന്ദി പ്രചാര കേന്ദ്രം, അടൂർ, പത്തനംതിട്ട എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 0473 4296496, 8547126028.